Firmy a ľudia sa menia
právne problémy ostávajú

Vďaka našim skúsenostiam si dovolíme tvrdiť, že neexistuje problém, s ktorým by sme Vám nevedeli pomôcť.

Advokátska kancelária VRBA & PARTNERS poskytuje široký právny servis slovenským aj zahraničným klientom. Advokátska kancelária VRBA & PARTNERS je pripravená poskytnúť právne poradenstvo spoločnostiam alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať svoje obchodné aktivity v trhovej ekonomiky Slovenskej republiky. Advokátska kancelária zastupuje záujmy klientov, ktorí potrebujú právnu pomoc v súvislosti s ochranou ich osobných alebo majetkových záujmov v bežných životných situáciách.

Právnici, ktorí sú spojení s advokátskou kanceláriou VRBA & PARTNERS, poskytujú právny servis od roku 2001. Angažovali sa v rýchlo sa rozvíjajúcom slovenskom právnom prostredí v mnohých oblastiach a mnohých formách - či už ako advokáti alebo ako finanční a bankoví právnici. Za účelom toho, aby boli schopní poskytovať svojim klientom vysoko kvalitný právny servis, rozhodli sa, že založia spoločnú platformu – advokátsku kanceláriu VRBA & PARTNERS.

 

Naše služby

Právny servis na vysokej úrovni, ktorý zahŕňa široké spektrum právnych služieb.

Obchodné spoločnosti

 • zakladanie všetkých druhov spoločností
 • zakladanie organizačných zložiek obchodných spoločností
 • vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach
 • zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností a zmena právnej formy spoločnosti
 • prevody účastí na obchodných spoločnostiach
 • likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • vypracovanie právnych analýz
 • právna podpora a poradenstvo zahraničným osobám majúcim záujem o podnikanie/ podnikajúcim v Slovenskej republike
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR

M&A

 • právny audit spoločností
 • zastupovanie klientov na rokovaniach, vedenie rokovaní
 • spolupráca s daňovými, finančnými a inými odbornými poradcami
 • poradenstvo v oblasti financovania transakcií
 • poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií
 • príprava transakčnej dokumentácie

Bankovníctvo a Financie

 • vypracovanie právnych analýz
 • vypracovanie a posudzovanie úverovej dokumentácie vrátane participačných zmlúv
 • vypracovanie a posudzovanie zabezpečovacej dokumentácie
 • právne poradenstvo v súvislosti s výkonom zabezpečovacích práv
 • prípravy dokumentácie týkajúcej sa cenných papierov
 • kompletná finančná agenda a poradenstvo vo vzťahu k Národnej banke Slovenska

Nehnuteľnosti

 • prevody nehnuteľností
 • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
 • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam
 • zastupovanie v pozemkovoprávnych sporoch
 • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami

Dane

 • zastupovanie klientov v daňových konaniach
 • právny servis v rámci projektov súvisiacich s fondmi Európskej Únie
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi v otázkach daní, poplatkov a iných platieb orgánom verejnej správy
 • príprava právnych stanovísk týkajúcich sa otázok daňového práva
 • právny servis v rámci projektov súvisiacich s fondmi Európskej Únie

Duševné vlastníctvo

 • vypracovanie a posudzovanie licenčných zmlúv
 • zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tvorivej duševnej činnosti
 • vypracovanie a posudzovanie zmlúv o dielo
 • zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tvorivej duševnej činnosti
 • registrácia ochranných známok a patentov
 • právny servis v oblasti priemyselných práv

Súdne konania

 • zastupovanie klientov v súdnom konaní v sporových a mimo sporových veciach
 • zastupovanie klientov v arbitrážnych konaniach
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie oprávnených v konaní o výkon rozhodnutia
 • zastupovanie povinných v konaní o výkon rozhodnutia ( podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)
 • správa a vymáhanie pohľadávok mimosúdne, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb

Konkurz a reštrukturalizácia

 • právne poradenstvo oddlženia fyzickej osoby
 • prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie
 • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní (zastupovanie veriteľov na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore)
 • poskytovanie právneho poradenstva dlžníkom / úpadcom v priebehu konkurzného / reštrukturalizačného konania

Pracovné právo

 • vypracovanie pracovných zmlúv a ostatných dokumentov
 • vypracovanie právnych analýz
 • poskytovanie právneho poradenstva zamestnávateľom aj zamestnancom
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • právne poradenstvo v oblasti pracovnej diskriminácie

Rodinné právo

 • zastupovanie v konaní o osvojení dieťaťa
 • poskytovanie právneho poradenstva pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou
 • právne poradenstvo vo veciach styku rodičov s deťmi
 • uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v rodinných veciach (manželstvo, rozvod, úprava práv a povinností k maloletým)
 • právne poradenstvo pri uzatváraní manželstva

Zmluvy

 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v občianskoprávnych veciach (kúpne zmluvy na nehnuteľnosti, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy a pod.)
 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa úverov a financovania
 • vypracovanie a posudzovanie zmlúv týkajúcich sa vnútorných vzťahov v spoločnostiach (akcionárske zmluvy a pod.)
 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa práv duševného vlastníctva (licenčné zmluvy, zmluvy o dielo a pod.)

Verejný sektor

 • Poskytovanie služieb oprávnenej osoby pri zápise subjektov do registra partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z.z..

Naši senior partneri

JUDr. Branko Vrba

Partner

Primárne sa venuje obchodnému právu so zameraním na akvizície, právo obchodných spoločností a právo nehnuteľností. V advokátskej kancelárii je zodpovedný za správu a vymáhanie pohľadávok.

JUDr. Branko Vrba poskytuje právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva a to s ťažiskovým zameraním na akvizície, právo obchodných spoločností a právo nehnuteľností. Ako právny poradca spolupracoval pri právnom posúdení a následnej akvizícii viacerých významných realitných projektov. Skúsenosti v oblasti nehnuteľností získal aj pri poskytovaní právnych služieb developerom a investorom pri akvizícií ich projektov s následným zabezpečením komplexného právneho poradenstva v súvislosti s realizáciou investičného zámeru klienta. JUDr. Branko Vrba je v advokátskej kancelárii zodpovedný za hromadnú správu ako aj individuálne vymáhanie pohľadávok pre finančné inštitúcie a jednotlivcov, ako aj zastupovanie záujmov klientov v konkurznom konaní. Osobne sa zúčastňuje najdôležitejších súdnych sporov, v ktorých advokátska kancelária zastupuje svojich klientov. Právne služby poskytuje okrem slovenského aj v anglickom jazyku. Členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2001.

Priamy kontakt:
Tel. č.: +421 903 221 711
e-mail:

JUDr. Pavol Urbanič

Partner

Primárne sa venuje obchodnému, bankovému a finančnému právu so zameraním na projektové financovanie a financovanie nehnuteľností.

JUDr. Pavol Urbanič pracoval pre Tatra banku, a.s., Divízia firemného bankovníctva, takmer 7 rokov ako senior právnik. Bol zodpovedný za poskytovanie právneho servisu v súvislosti s projektovým financovaním, financovaním nehnuteľností, obchodným financovaním a štandardným úverovým financovaním. Taktiež sa aktívne zúčastňoval na dôležitých súdnych sporoch banky a bankových obchodoch. Ku koncu svojho pôsobenia v banke spolupracoval na vývoji nových produktov pre firemné financovanie. Tieto svoje skúsenosti úročí pri poskytovaní právneho poradenstva v oblasti bankového a finančného práva slovenským a zahraničným klientom advokátskej kancelárie. Ako advokát poskytujúci právne služby participoval na mnohých významných projektoch v oblasti akvizícií a výstavby nehnuteľností. V rámci svojej advokátskej praxe poskytoval právne poradenstvo bankám a pobočke zahraničnej banky pri ich obchodných aktivitách najmä ohľadne financovania projektov a vhodného nastavenia zabezpečovacích inštitútov v zmluvných vzťahoch. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku. Členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2006

Priamy kontakt:
e-mail:

Kontakt

ADRESA KANCELÁRIE

 • VRBA & PARTNERS s.r.o.
  Advokátska kancelária
 • Sliezska 9, 831 03 Bratislava
  Slovenská Republika
 • +421 2 4445 5389

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 • IČO: 35918225
 • DIČ: 2021937665
 • IČ DPH: SK2021937665 podľa §4
 • IBAN: SK9011000000002627070060